Geplaatst op 15 mei 2018

Nieuwsbrief 2 Proeftuin VAB

Hoe houden wij Elsendorp leefbaar en (economisch) aantrekkelijk? Kunnen wij – in plaats van ieder voor zich – sámen zorgen voor een plek waar ieders kinderen ook in de toekomst prettig kunnen wonen, werken en recreëren? Dat is waar Proeftuin Elsendorp in de kern om gaat. In het afgelopen jaar zijn de plannen voor de Proeftuin langzaam maar zeker op papier gekomen. In 2018 moeten die plannen voor iedere afzonderlijke deelnemer aan de Proeftuin worden ‘ingevuld’. Ook de andere doelen die de Proeftuin zich stelde, moeten in de steigers. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de stand van zaken rond de Proeftuin zodat u weet wat er zich zoal afspeelt.

Het Dorpsoverleg, de Gemeente en de provincie ondertekenen het convenant

In maart ondertekenden Willy Donkers (Dorpsoverleg Elsendorp), wethouder Anke van Extel  (gemeente) en gedeputeerde Erik van Merrienboer (provincie) de samenwerkingsovereenkomst voor de Proeftuin. Dit feestelijke moment diende als startpunt van de volgende fase om van alle eerder verzamelde ideeën een haalbaar plan te maken.

Erik van Merrienboer (Ruimte) licht toe: “Elsendorp heeft de kracht om vraagstukken die te groot of ingewikkeld zijn voor de keukentafel naar de dorpstafel te tillen. Vraagstukken rond leegstand, duurzaamheid, energie en leefbaarheid komen op deze tafel bij elkaar, en dat biedt kansen om heel veel meerwaarde te realiseren. Maar dat vereist wel van overheden dat zij daar op een andere manier mee omgaan. Uitgaand van het initiatief. In de geest van ‘ja mits….’, in plaats van ‘nee, tenzij….’.

Heeft u zich nog niet aangemeld voor deelname aan de Proeftuin, maar heeft u wel ‘veranderingsplannen’ op afzienbare termijn (over 3, 5, 7 jaar) overweeg dan om aan te haken. Neem gerust contact op met Ton Peters om dat eens te bespreken via t.peters@seinpost.com.

Proeftuin Elsendorp genereert meerwaarde voor het dorp

In het project ‘Proeftuin Elsendorp’ wordt onderscheid gemaakt tussen vier deelprojecten: 1) inrichting van het buitengebied, 2) waterbeheer, 3) asbestsanering en 4) aantrekkelijker maken van het buitengebied en de landgoederen voor vrijetijdsbesteding. In eerste instantie lijken deze onderwerpen alleen de belangen van spelers in het buitengebied te raken. Niets is minder waar. In de Proeftuin wordt nadrukkelijk de meerwaarde voor heel Elsendorp opgezocht. Deelnemers van de Proeftuin worden gestimuleerd extra te investeren in:

  • Het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit: Dit heeft vooral betrekking op het verwijderen van overtollige en leegstaande/leegkomende bebouwing, versterken van landschapsstructuur, voorkomen van versnippering van niet-agrarische bedrijvigheid et cetera.
  • Vergroten van de leefbaarheid: Hierbij gaat het onder andere over het verminderen van stank, verbeteren verkeersveiligheid, behoud en vergroten werkgelegenheid, asbestsanering en zorg en oog voor elkaar.
  • Waterbeheer en waterberging: Voor droge tijden een wateropslag en tegelijk het verbeteren van verbindingen en het realiseren van recreatiemogelijkheden (bijvoorbeeld een visvijver).
  • Ruimte voor innovatie: Moderne stalsystemen, verbinden van ondernemers aan kennisinstellingen en onderwijs, duurzaamheidsmaatregelen en meer.
  • Versterken van recreatief aanbod voor inwoners en toeristen: Er zijn veel recreatiemogelijkheden in en rond Elsendorp (landgoederen). Deze kunnen beter worden benut.
  • Duurzame energie opwekken, ook voor inwoners van het dorp: zonnepanelen, warmte-koude opslag, compostering, wind, biogas en meer.

In juli 2018 organiseren we een manifestatie om de eerste opbrengsten van de Proeftuin Elsendorp met u te delen en hier samen met u op te proosten. Wilt u te zijner tijd uitgenodigd worden voor deze bijeenkomst? Stuur alvast uw e-mailadres naar ellyvandeven@upcmail.nl.

Met vriendelijke groet, namens

Frans-Maarten den Breejen (planeconoom)
Willy Donkers (voorzitter stuurgroep)
Ton Peters (procesbegeleider)