Het Dorpsoverleg

Het Dorpsoverleg is de drijvende kracht achter veel ontwikkelingen. Het bestuur vergadert elke maand. Een paar keer per jaar is er een algemene vergadering. Onder het Dorpsoverleg vallen commissies die jaarlijks verantwoording afleggen aan het bestuur.

Contact

U kunt het Dorpsoverleg bereiken door een mail te sturen naar dorpsoverleg@elsendorp-online.nl. U kunt natuurlijk ook een van de bestuursleden aanspreken.

Algemene vergadering

Een paar keer per jaar vindt een algemene vergadering plaats. Hier vindt u de verslagen van de vergadering.

Dorpsverleg

 • afspiegeling Elsendorpse gemeenschap
 • zorgt voor overleg tussen alle Elsendorpers
 • vertegenwoordigt algemene Elsendorpse  belangen bij gemeente    en andere instanties
 • vergadert maandelijks
 • elk half jaar algemene Dorpsoverlegvergadering
 • heeft commissies met daarin een bestuursafgevaardigde
 • commissies leggen  jaarlijks verantwoording af aan het bestuur

Willy Donkers (voorzitter)
Antoon van de Wetering (vice-voorzitter)
Hannie Penninx (penningmeester)
Mieke van de Boogaard
Cindy Kanters (secretaris)
Ans Emonds
Mark Coppens
Max de Zeeuw
Mieke Dorelijers (aspirant)
Harriëtte van der Maat (notulist)

Commissies

Onder het Dorpsoverleg vallen een aantal commissies die elk hun eigen aandachtsgebied hebben.

Commissie 1500

 • vertaalt gemeentelijk beleid naar Elsendorpse situatie
 • neemt zelf  initiatief, onder andere: Structuurvisie, voorzieningen, Elsendorp Noord, kavelverdeling, landbouwontwikkelingsgebied, overleg met gemeente, werkgelegenheid

Tiny Janssen (voorzitter)
Judith Verbruggen (secretaris)
Toon Haegens
Mari van Dijk
Jo Kusters
Thijs van lankveld
Gerard Vos
Antoon van de Wetering (namens dorpsoverleg)

Commissie Energiek

 • neemt initiatief op het gebied van duurzaamheid en energie voor Elsendorp

Henri van Summeren (voorzitter)
Willy Donkers (namens dorpsoverleg)
Bas Leijten
Tiny Janssen
Stijn van de Ven

Beheercommissie

 • beheert ‘t Buurthuis (administratief en praktisch)
 • ondersteunt verenigingen bij activiteiten
 • plant en regelt het gebruik van ruimtes van ’t Buurthuis en de gymzaal buiten schooluren
 • voert de exploitatie inclusief financiële administratie van ‘t Buurthuis
 • is verantwoordelijk voor het beheer van de bar
 • is verantwoordelijk voor het klein onderhoud in en om ‘t Buurthuis

Peter Rutten (voorzitter)
Lambert Kusters (vice-voorzitter)
Yvonne Sanders (secretaris/penningmeester)
Tonny van Boxtel
Toon Kanters
Wilma van de Wijst
Elly van de Ven
Willy Donkers (afgevaardigde)

Pr-commissie

 • zet Elsendorp in- en extern op de kaart
 • ondersteunt Dorpsoverleg op gebied van pr
 • introductie nieuwe inwoners
 • verzorgen van het promotiemateriaal: sjaals/vlag/ pennen/feestverlichting/bedrukte tassen/boek: ‘Ik is niks’/framebeheer voor
 • evenementen
 • welkomstfolder nieuwe inwoners
 • website
 • Elsendorper (werkgroep)

Patricia van Lankveld
Cindy Kanters (namens Dorpsoverleg)
Dirk van de Wetering
Harriëtte van der Maat

Commissie zorg op maat

 • zet het zorgbeleid uit: mantelzorg, Wmo, PGB
 • werkt samen met Zorgmed en toetst de geleverde kwaliteit
 • stuurt dorpsondersteuner aan

Tiny Janssen (voorzitter)
Frans Meulenmeesters
Wil van de Boomen
Hans van Dijk (extern adviseur)
Joep Gondrie
Hannie Penninx (afgevaardigde/dorpsondersteuner)
Sandra van de Wetering (zorgteam)

Commissie steunpunt

 • beheert steunpunt in D’n Elsenhof
 • is verantwoordelijk voor de exploitatie
 • is verantwoordelijk voor het klein onderhoud in en om het Steunpunt
 • plant en regelt het gebruik van ruimtes
 • organiseert activiteiten
 • zit in vereniging van eigenaren van D’n Elsenhof

Mientje School (voorzitter)
Hannie Penninx (penningmeester)
Wil van den Boomen (secretaris)
Mieke van de Boogaard (afgevaardigde)
Annie Kanters