Uitslag enquête windmolens en zonneweides

In mei 2021 hield het Dorpsoverleg en de Coöperatie Elsendorp een enquête onder de Elsendorpers om te vragen  naar hun mening over alternatieve energievormen.

Brief van Dorpsoverleg en Cooperatie

Elke inwoner in Elsendorp kreeg een brief met uitleg en een vragenlijst. De brief vindt u hier. De vragenlijst die door de Elsendorpers werd ingevuld kunt u hier inzien. De vragenlijsten werden per buurt rondgebracht. Dit waren er 411. Na een week werden ze persoonlijk weer opgehaald. 251 vragenlijsten kwamen retour, maar een aantal mensen hadden de indruk dat de gemeente het plan om windmolens te plaatsen al had teruggetrokken.

De uitslag

De ingeleverde enquêtes werden verwerkt. De uitkomst van de enquête leest u hier. De gesloten vragen zijn verwerkt in grafieken. Een aantal open vragen leverde veel antwoorden op die allemaal genoteerd zijn. U kunt per vraag alle antwoorden zien.

 • Vraag 14: Goed om samen na te blijven denken in oplossingen en alternatieven.
  Heeft u nog ideeën voor alternatieve energiebronnen, over energiebesparingen of het anderszins
  oplossen van dit vraagstuk? Reacties op vraag 14.
 • Vraag 15: Wat zouden de voordelen voor (de inwoners) Elsendorp kunnen zijn van de energietransitie?
  (bijvoorbeeld: leefbaarheid, betrokkenheid, financieel, participatie). Reacties op vraag 15.
 • Vraag 16: Heeft u verder nog op- of aanmerkingen? Is deze enquête duidelijk voor u of mist u wellicht
  nog iets? Zijn er nog andere belangrijke dingen die we volgens u mee moeten nemen gerelateerd
  aan deze enquête? Reacties op vraag 16.

Vanuit de enquête doen het Dorpsoverleg en de Cooperatie Elsendorp de volgende aanbevelingen aan de gemeente:

 • Neem de zorgen van de mensen uit Elsendorp serieus.
 • Plaats geen windmolens.
 • Zet in op maximaal gebruik van zonnepanelen op daken (particulier en bedrijfsgebouwen
 • Maakt dit onderdeel bij afgifte van bouwvergunningen.
 • Stimuleer en ondersteun postcodeprojecten in de gemeente.
 • Niet toewijzen van zoekgebieden met aanzienlijke effecten op de reeds overbelaste omgeving.
 • Verdeel de lasten van de energietransitie evenredig over de gemeente.
 • Zorg voor transparantie en goede communicatie bij beleid en plannen.
 • Maak gebruik van de betrokkenheid van de mensen bij dit thema.
 • Vergroot het draagvlak en vertrouwen bij de inwoners van Elsendorp.
 • Neem de adviezen vanuit het rapport Universiteit Wageningen ter harte (hoofdstuk 8.1)
 • Zorg voor voldoende bouwgrond/kavels voor starters en ouderen. Er is nu geen enkele bouwkavel
  meer in Elsendorp.

Eerdere inventarisatie

Al eerder was alternatieve energie onderwerp van studie in Elsendorp. Studenten van Universiteit Wageningen onderzochten de mogelijkheden. Hun rapport ‘Energieke toekomst Elsendorp’ van december 2011  leest u hier.