Ontstaan proeftuin VAB Elsendorp

De leegstand ontsiert het landschap en beïnvloedt de leefbaarheid negatief. De proeftuin VAB Elsendorp is een uniek herbestemmingsproject. Door de onderlinge samenhang en samenwerking tussen ondernemers en bewoners in Elsendorp is er een gezonde voedingsbodem voor zo’n proeftuin. In Elsendorp is burgerparticipatie de motor van het prettige woon- en leefklimaat. De dreigende leegstand van boerenbedrijven in het dorp riep reacties op. Hoe zetten wij de te verwachten leegstand om en geven wij een toekomstbestendige ‘nieuwe’ invulling aan de vrijkomende boerderijen? Kan de drang van de inwoners om zelf een bijdrage te willen leveren gebruikt worden in een gebiedsgerichte aanpak? Deze reacties en onderlinge samenwerking vormden de aanleiding voor de proeftuin. Een collectieve aanpak om omgevingsgericht te werken en zo het probleem van leegstand om te buigen naar mogelijkheden voor de toekomst. Met als doel versterking van de leefbaarheid, verbetering van de kwaliteit van de omgeving, ruimte voor (agrarische) bedrijvigheid, wonen en recreatie, verduurzaming en een toekomstbestendig buitengebied.

Regie

Seinpost Adviesbureau BV, PAS bv en Het Kadaster trekken in dit herverkavelingsproject samen op als ‘De Propeller’. Met Stichting Dorpsoverleg Elsendorp, de gemeente Gemert-Bakel en de provincie Noord-Brabant als opdrachtgevers voeren zij vanuit hun eigen specifieke expertise de regie over deze unieke proeftuin om zo het gebied een kwaliteitsimpuls te geven. Seinpost Adviesbureau BV is expert op het gebied van stedelijke economie, gebiedsontwikkeling en procesmanagement. PAS bv richt zich vooral op de planeconomische kant van gebiedsontwikkeling en is expert in pilotprojecten voor de omgevingswet. Het Kadaster heeft jarenlange ervaring met landelijke en stedelijke herverkaveling en zorgt voor de waarborging van ieders rechten.

Contact

Voor vragen over de Proeftuin VAB Elsendorp kunt u contact opnemen met de expertgroep: expertgroeppe@gmail.com