Panorama, principes en spelregels

Panorama

Met het panorama wordt een beeld geschetst waar Elsendorp naar toe wil, het perspectief Elsendorp 2026. Het panorama is vooral het wenkend perspectief, een uitnodiging naar burgers, ondernemers en overheden om initiatieven te ontwikkelen die invulling geven aan dat perspectief. Het vormt het kader waarbinnen de ontwikkelingen van de initiatiefnemers moeten passen en bijdragen.

Principes

De Proeftuin is gebaseerd op een aantal principes. Deze maken de pilot uniek en geven houvast aan partijen in de onderlinge samenwerking en het uitwerken van initiatieven.

 • de toekomst van het dorp staat centraal (zie panorama);
 • initiatiefnemers hebben hun visie op het dorp vastgelegd en ruimtelijk begrensd;
 • werken aan eigen belang én gemeenschappelijk belang;
 • door samenwerking is er meer mogelijk;
 • ruilen en delen is goedkoper dan koop/verkoop;
 • er komt één gezamenlijk plan met meerdere initiatieven, soms samenhangend, soms niet;
 • de Omgevingswet i.o. is bepalend, in de Proeftuin anticiperen we op die ontwikkeling;
 • gemeente en provincie handelen zoveel als mogelijk als 1-overheid;
 • het gaat over grond én gebouwen;
 • de gezamenlijke ontwikkeling levert een (significante) meerwaarde op voor kwaliteit van de leefomgeving;
 • door toepassing van een gebiedsfonds wordt niemand er slechter van en iedereen profiteert.

Algemene spelregels

Specifieke spelregels voor op de initiatiefnemers

 • initiatiefnemers delen de inhoud van plannen gedeeld met overige deelnemers Proeftuin;
 • een initiatief kan deel uit maken van een groter plan (cluster); op clusterniveau moet er worden samengewerkt. Bij een verschil van inzicht zal er gezamenlijk moeten worden gekeken naar een oplossing. Bij escalatie kan de procesleider faciliteren in het oplossen van de conflicten. De stuurgroep geeft het eindoordeel bij discussies;
 • informatie over initiatieven worden binnen het cluster gedeeld en worden niet zelfstandig naar buiten gebracht zonder dat hierin door de stuurgroep mee is ingestemd;
 • door deelnemers wordt geen bezwaar en/of beroep ingesteld op plannen van andere proeftuindeelnemers (als onderdeel van het totale plan);
 • de proeftuindeelnemer dient het initiatief niet op een andere wijze in bij de genoemde overheden;
 • als een deelnemer zich terugtrekt treden partijen in overleg over de vraag: “hoe verder?”;
 • iedereen mag meedoen, ook buiten de Proeftuin, maar wel onder dezelfde voorwaarden;
 • de ontwikkeling en realisatie wordt door initiatiefnemer zelf gefinancierd;
 • deelnemers bespreken hoe zij elkaar kunnen helpen in het realiseren van plannen. Ruilen en delen zijn gangbare principes;
 • zelfde taxateur en werkwijze voor iedereen. De stuurgroep stelt een taxateur aan en bepaalt de werkwijze;
 • elk initiatief kent een indicatieve planning, realisatie kan gefaseerd plaatsvinden. Plannen kunnen ook over bijvoorbeeld 5 jaar worden uitgevoerd. De proeftuindeelnemer verplicht zich na start realisatie van het initiatief (bouw/sloop) deze binnen de afgesproken termijn te zullen voltooien, behoudens gebeurtenissen buiten de invloedsfeer van proeftuindeelnemer. Indien dit het geval is zal in overleg met de stuurgroep een nieuwe termijn worden vastgesteld;
 • initiatiefnemers leveren een kleine bijdrage aan het proces;
 • later aanhaken is ook goed, maar dan wel principes accepteren én spelregels. Bij toetreding is het aan de stuurgroep van de Proeftuin om te beoordelen of de deelnemer en het initiatief voldoen aan de richtlijnen van de Proeftuin;
 • in de Proeftuin is niet alles toegestaan.