Hoe gaat het verder met VAB?

In 2019 worden verdere stappen gezet op weg naar realisatie van alle plannen in het kader van de vrijkomende agrarische bedrijven. De initiatiefnemers zetten de plannen op een rijtje.

Terugblik

Met genoegen kijken wij terug op de 11de december waarbij natuurlijk de gastvrije ontvangst aan het einde van de dag bij de familie Swinkels is blijven hangen. De ondertekening van de intentieovereenkomst door de tweede groep vormde een mooie gelegenheid om samen te komen en door te praten over alle voorgestelde ontwikkelingen. Inmiddels staan er in het buitengebied van het dorp heel wat oranje schopstelen met groene puzzelstukjes.

Initiatieven

In totaal hebben wij veertien initiatieven voorbij zien komen op 25 oktober en 11 december. Vermeldenswaard is dat het Waterschap Aa en Maas ook de intentieovereenkomst heeft getekend. Veel achtergrondinformatie is ook te vinden op: https://www.elsendorp-online.nl/proeftuin-vab/

De verscheidenheid aan initiatieven die wij nu kennen is divers. Er zijn initiatieven met grote en kleine investeringen, er zijn initiatieven met grote en kleine ruimtelijke impact. Forse bedrijfsinnovaties in de intensieve veehouderij en (glas) tuinbouw, ruimte voor andere bedrijvigheid dan landbouw, recreatie, waterberging en energie. In het afgelopen jaar is er hard gewerkt om ideeën uit te werken. Op 11 december hebben wij genoten van een aantal fraaie presentaties.

Wetgeving

Wat er echt kan en echt niet moet nu snel duidelijk worden en zal afhankelijk zijn van de bestaande wet- en regelgeving, maar ook van de meerwaarde over het totaal van de Proeftuin. Die meerwaarde voor het dorp is per initiatief zeer verschillend, maar wel interessant. De Crisis en Herstelwet biedt mogelijk enige ruimte, maar ook hier is realisme op z’n plaats. De mate waarin er sprake is van ruilen of delen van grond en/of gebouwen is nog beperkt. De komende maanden hopen wij dat er nog meer naar elkaar wordt gekeken en met elkaar gesproken over wat er meer en beter kan. Er liggen echt kansen. Het puzzelen kan nu echt beginnen.

Opvallend was tijdens de tweede dag dat er veel gesproken werd over de veranderingen in het buitengebied. Welke plekken komen vrij, waar stopt de landbouw en wat komt er voor terug? Steeds nadrukkelijker komt het beeld naar voren dat het dorp een eigen visie mag hebben op de kwaliteit van het buitengebied. Hoe gaat het landschap van Elsendorp er in de toekomst uit zien.

Uniek

De Proeftuin VAB Elsendorp is uniek in Brabant, er bestaat geen blauwdruk voor ons handelen. Dat betekent dat we samen moeten optrekken, overheden en initiatiefnemers, ondernemers en inwoners. Maar de meest gestelde vraag in de afgelopen maand is toch, hoe nu verder? Wij geven een korte schets van de planning en de voorziene afspraken.

 • In de periode 1 januari t/m 1 april 2019 maken wij de procedure scherp, in tijd, resultaat en afspraken.
 • In diezelfde periode vragen wij van de initiatiefnemers om de intenties op te werken naar concrete plannen/verzoeken.
 • In de periode april tot en met september willen wij het gebiedsplan in concept gereed maken en een PlanMER uitvoeren voor het gehele gebied.
 • Voor enkele ondernemers zal in diezelfde periode een gedetailleerde MER uitgevoerd moeten worden.
 • In het najaar 2019 is voorzien dat het plan in procedure gaat.

Dat is zoals we het nu zien. Maar dit is natuurlijk afhankelijk van het tempo dat wij met elkaar haalbaar en realistisch achten. Het zal niet eenzijdig worden opgelegd. Het dorp bepaalt in hoge mate het tempo. Soms zullen we allen wat geduld moeten hebben met en naar elkaar toe! Spannend is natuurlijk dat sommige initiatieven met een deadline zitten, bijvoorbeeld vanuit de intensieve veehouderij, maar ook met gezamenlijk slopen van gebouwen en asbestverwijdering. We kiezen voor samenhang maar ook voor toestaan van tempoverschil. Hoe dit precies moet weten we nog niet. Dat wordt onderwerp van gesprek in januari. Vanaf januari gaan wij een periodiek overleg organiseren voor de initiatiefnemers. Daar kunnen alle relevante onderwerpen aan de orde komen.

De komende maanden zien er volgt uit:

Januari

 • Overleg met deelnemers over urgentie in hun planning en de aanpak die wij voorstaan. Als er andere initiatiefnemers met urgentie zijn dan nodigen wij hun uit dat kenbaar te maken.
 • Aanschrijven van alle inwoners van het Proeftuingebied die zich nog niet hebben gemeld
 • Uitgangspunten voor aanpak beschrijven, uitwerking aanpak door adviesbureau en delen met deelnemers
 • Voorstel financiering van plan- en onderzoekskosten
 • Klankbordgroep vanuit het Dorp vormen, communicatie versterken, periodiek voortgangsoverleg met deelnemers opzetten
 • Bepalen uiterste datum voor het indienen van plannen
 • Inzichtelijk maken opties tot ruilen grond en/of gebouwen
 • Recreatief onderzoek van Breda University koppelen met ontwikkelingen én gebiedsvisie
 • 1e bijeenkomst deelnemers, inclusief consultatie klankbordgroep
 • Raads- en Statenleden op bezoek in Elsendorp

Februari

 • Gebiedsvisie aanpassen op basis van initiatieven en nieuwe inzichten, als basis voor het bestemmingsplan
 • Uitwerken bestaande initiatieven en nieuwe initiatieven verwerken
 • Laatste mededeling over mee doen in Proeftuin
 • Planning bijstellen op basis van nieuwste inzichten
 • 2e bijeenkomst deelnemers, inclusief consultatie klankbordgroep
 • Communicatie naar het dorp
 • Voorlopige keuze en check op initiatieven: welke zijn rijp voor opname in het bestemmingsplan, welke (nog) niet?
 •  …

Maart

 • Concept oplevering initiatieven tbv bestemmingsplan
 • Derde bijeenkomst deelnemers, inclusief consultatie klankbordgroep
 • Communicatie naar het dorp
 • Bepalen gezamenlijke meerwaarde
 • Informatie naar Raads- en Statenleden over voortgang
 •  …

April

 • Mogelijke start uitwerking concept ontwerpbestemmingsplan
 • Mogelijke start planMER en eventuele detail-MER
 •  …

Voorstellen voor wijzigingen in de hier voorgestelde aanpak en planning worden met de deelnemers in de proeftuin besproken. Begin januari worden de afspraken ingepland. Voor vragen kunt u terecht bij Ton Peters, Tiny Janssen en Marc van de Ven

Namens stuurgroep en expertteam,

Marc van de Ven

2018-12-31T12:46:39+00:00